Våra Anor 6G

Register med medlemmarnas generationsuppgifter. Materialet finns tillgängligt vid alla våra anbytarträffar och uppdateras en gång om året, till höstens anbytarträff.

Medlemmar, som så önskar, har möjlighet att till KSF lämna in sina generationsuppgifter på förtryckt blankett. På blanketterna noteras:

 • släktrelation ( t ex FFMMMF )
 • anans namn
 • födelsedatum
 • födelseplats
 • födelseförsamling
 • födelselän

Blanketter
Blankettblad 1 – 4 är förtryckta med släktrelationer ( t. ex. FFM ) för sex generationer bakåt. Blankettblad nr 5, som inte är förtryckt med släktrelation, är avsedd för generationer längre tillbaka än den sjätte.

pdf Pdf-format (endast för utskrift, går ej att fylla i och spara på dator, funktionen kommer kanske senare om någon efterfrågar detta)

page_word Word *.doc

page_word Word *.docx

page_excel Excel *.xls

page_excel Excel *.xlsx

Pärmar (vita)
När medlem sänt in sina blankettblad till KSF, kopieras uppgifterna och sätts in i pärmar. I pärmarna hittas bladen i bokstavsordning efter forskarens namn. Pärmarna finns tillgängliga i fyra upplagor vid anbytarträffar och vid de flesta av KSF:s övriga aktiviteter. Pärmarna aktualiseras och kompletteras fortlöpande allt eftersom medlemmar skickar in nya anuppgifter.

Församlingsmappar
Anuppgifterna datasorteras genom föreningens försorg efter anornas födelseförsamlingar och fastigheter (by, gård) samt län. Vilka anor som lämnats in för viss församling kan man därefter studera i särskilda församlingsmappar. För varje ana finns angivet inlämnande forskares signatur.

Födelseförsamlingar i hela landet och även utlandet finns med i KSF:s material. Det blir ett så pass omfattande antal församlingar att det visat sig praktiskt med en uppdelning. Uppdelningen är f.n. på följande sex stycken mappar.

 1. Gärds härad
 2. Villands härad
 3. Östra Göinge härad
 4. Kristianstads, L-län (exkl 1, 2 och 3 ovan)
 5. Malmöhus, M-län
 6. Övriga områden
  • Kronobergs, G-län
  • Blekinge, K-län
  • Sverige (exkl. G, K, L M-län)
  • Utomlands födda (Danmark, Norge, Finland, Tyskland)

Exempel från församlingsmapp.
Mapp nr 1 Gärds härad, Hörröds församling.

Av sammanställningen framgår bl a att två forskare – signaturerna AB och EJ – har en gemensam ana, nämligen Ola Wittberg, född 1766. Vidare framgår att två andra forskare – signaturerna ÅK och BS – har två gemensamma anor i Hörröd – Bolla Larsdotter och Lars Andersson, födda 1788 resp. 1752.

Exempel 6G