Föreningsstadgar

Kristianstadsbygdens Släktforskarförening (KSF)

                                                        Föreningsstadgar

                                                        Reviderade 2022-05-07

§ 1 Föreningens namn är Kristianstadsbygdens Släktforskarförening, nedan kallad föreningen.

§ 2 Föreningens ändamål är att främja släktforskningen i Kristianstadsbygden. Särskilt intresse skall ägnas de nybörjare och ungdomar som vill ägna sig åt släktforskning.

§ 3 Möjlighet skall genom årsmötesbeslut finnas för föreningen att vara ansluten till regional och/eller riksomfattande släktforskarorganisation.

§ 4 I föreningen kan endast fysiska personer vara medlemmar.

§ 5 Till hedersledamot i föreningen kan årsmötet utse person som på ett utomordentligt sätt främjat föreningens intresse. Hedersledamot är befriad från medlemsavgift.

§ 6 Föreningens verksamhet utövas genom:
– årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ;
– styrelsen, som är föreningens verkställande organ och som skall bestå av minst fem ordinarie ledamöter och två suppleanter. Styrelsen utser inom sig sekreterare och kassör.

§ 7 Ordinarie årsmöte hålls årligen före den 15 mars. Extra årsmöte hålls när styrelsen eller revisorerna påkallar detta. Extra årsmöte skall även hållas när minst en femtedel av medlemmarna så kräver.
a) Motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast 30 november.
b) Avsändaren ska erhålla mottagningsbekräftelse.
c) Årsmötesprotokollet ska efter justering finnas tillgängligt på hemsidan www.ksf-anor.se och bifogas i kommande nr. av Häradsbladet.
d)
Innevarande verksamhetsårs Styrelseprotokoll med början av årsmötesprotokollet ska finnas tillgängliga på Hemsidan.
e)
Medlem som önskar ett protokoll på annat sätt erhåller detta efter förfrågan.

§ 8 Kallelse och föredragningslista till årsmöte utsändes av styrelsen senast två veckor före mötet.
Samtliga årsmöteshandlingar* läggs ut på KSF:s hemsida www.ksf.anor.se. senast 2 veckor före årsmötet. Den som anmäler sig till årsmötet ska få handlingarna på mail. Handlingarna ska finnas i möteslokalen.

§ 9 Vid ordinarie årsmöte skall följande punkter förekomma:

   1. Mötets öppnande.
   2. Val av ordförande att leda dagens förhandlingar.
   3. Val av sekreterare för dagens förhandlingar.
   4. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.
   5. Fastställande av dagordning.
   6. Fråga om mötet blivit behörigen utlyst.
   7. Föredragande av styrelsens verksamhetsberättelse.
   8. Föredragande av revisorernas berättelse.
   9. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen.
    9b. Fråga om tillhörighet till regional och/eller riksomfattande släktforskar organisation.
   10. Fastställande av verksamhetsplan.
   11. Fastställande av budget och årsavgift.
   12. Behandling av förslag som inkommit till årsmötet.
   13. Val av styrelseordförande i två år.
   14. Fastställande av antalet ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen.
   15. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter inom styrelsen. Varje år väljes hälften av styrelseledamöterna och suppleanterna med en mandattid av två år.
   16. Val av två (2) revisorer varav en sammankallade och en (1) revisorssuppleant för en tid av ett år.
   17. Val av ombud till extern släktforskar organisations årsstämma.
   18. Val av valkommitté.
   19. Övriga ärenden som inte är beslutsärenden, ex. information.
   20. Förhandlingarnas avslutande.

§ 10. Vid extra årsmöte får endast förekomma ärenden som angivits i kallelsen.

§ 11. Styrelsen skall i god tid till revisorerna överlämna räkenskaper och verksamhetsberättelse för granskning så att dessa senast den 15 februari kan överlämna revisionsberättelse för det gångna verksamhetsåret jämte förslag angående styrelsens ansvarsfrihet.

§ 12. Föreningens räkenskapsår och verksamhetsår sammanfaller med kalenderåret.

§ 13. Årlig medlemsavgift skall erläggas senast den 28 februari.

§ 14. Ändring av eller tillägg till dessa stadgar skall beslutas av ordinarie årsmöte. För beslut fordras minst två tredjedelar av avgivna röster.

§ 15. För upplösning av föreningen fordras beslut därom på två på varandra följande ordinarie årsmöten med minst tre fjärdedelar av avgivna röster. I händelse av föreningens upplösning skall dess tillgångar överlämnas till sammanslutning med likartade intressen eller offentligt arkiv eller bibliotek.

§ 16. Valkommitté skall finnas för lämnande av förslag till val av funktionärer enligt § 9.

Beslutade stadgeändringar: § 16 gm. årsmötesbeslut 28 jan 1989, § 13 gm. årsmbeslut 16 feb. 2019, 3, § 9:b och § 17, § 13 gm. årsm. beslut 29 jan 2000. Kompl. § 7, § 8, § 9:19 gm. årsmbeslut 11 sep. 2021. 9:16 gm. beslut 7/5-2022

* Handlingar på KSFs Hemsida inför Årsmöte: 1.Kallelse 2.Dagordning 3.Verksamhetsberättelse 4.Ekonomi 5.Verksamhetsplan 6. Motioner 7. Valberedningens förslag.